Zarząd Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców zwołuje Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców
w dniu 19 listopada 2022 r. w Warszawie:
– w pierwszym terminie    19 listopada 2022 r.     o godzinie 10:00
– w drugim terminie           19 listopada 2022 r.      o godzinie 10:30

W Sali Tradycji Ligi Obrony Kraju
w Warszawie przy ul. Chocimskiej 14 (III piętro sala 305).

Proponowany porządek zebrania:
1. Rozpoczęcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
3. Uchwalenie porządku i regulaminu obrad Walnego Zebrania.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Wyborczej.
6. Stwierdzenie prawomocności obrad.
7. Podjęcie uchwały o liczebności władz WOT PZK.
8. Sprawozdania:
     – Prezesa WOT PZK,
     – Członków Zarządu WOT PZK,
     – Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
     – Członka ZG PZK reprezentującego WOT PZK,
     – Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK
     – Oddziałowego QSL Managera.
9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępujących władz.
10. Przedstawienie kandydatów do władz WOT PZK oraz zastępców, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej oraz zastępców.
11. Wybory do władz WOT PZK oraz zastępców, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej  
       oraz zastępców.
12. Zmiana wysokości składek oddziałowych WOT PZK od 2023 r., dyskusja,
        podjęcie uchwały.
13. Anulowanie pozwoleń radiowych będących w dyspozycji WOT PZK dla stacji
       Klubowych, stacji klubowych bezobsługowych, dyskusja, podjęcie uchwały.
14. Dyskusja programowa, wolne wnioski.
15. Ogłoszenie wyników wyborów.
16. Ukonstytuowanie się władz WOT PZK.
17. Zakończenie Walnego Zebrania WOT PZK.

Za Zarząd
Prezes Zarządu WOT PZK

Jerzy Szawarski – SP5SSB